Author Archives: kiniconsult

  • 0

Насърчаване на предприемачеството


По програмата са заложени два крайни срока, в зависимост от основната икономическа дейност на кандидатите. Първият краен срок е 05.09.2018. Вторият краен срок е 07.11.2018.
Допустими Разходи са
-Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване
-Разходи за възнаграждения и осигуровки на кандидата и назначения екип във фирмата
-Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи
-Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи ( ток, вода, телефон, интернет, други)
-Разходи за материали и консумативи
-Разходи за външни услуги
За подробности, можете да се обръщате към експертите ни на https://web.facebook.com/KiniConsult/


  • 0

25 000 € по МЛАД ФЕРМЕР

Предстои да бъде отворена подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

Допустими са кандидатите до 40 навършени години, започнали да се занимават със селскостопанска дейност с не-повече от 18 месеца назад, с НАЛИЧНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО между 8000 € и 16000 € СПО (около 15-30 дка зеленчук на открито, или 15-20 дка овошки, или 2-3 дка оранжерии, или 200 овце или 150 кози или 15 крави… или комбинация). Стойността на субсидията е 25 000. €,като първото плащане, в размер на 12 500 €, е при одобрение, а вторите 12 500 €- след третата година при правилно изпълнение на целите, заложени в бизнес плана. С тази мярка се дава възможност на млади хора да развият своите стопанства.


  • 0

Стартира приема по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

По мярката се финансират до 50 % от разходите за проекти извършване на инвестиции в производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции, свързани със закупуване или инсталиране на нови машини, съоръжения, специализирани транспортни средства (напр. хладилни) и оборудване земя и сгради, изграждане, и модернизиране на сгради и помещения свързани с производството (изпълнението на проекта), др. Размер на левовата равностойност на общите допустими разходи за един проект може да е между на 15 000 евро и 2 000 000 евро. Приемът ще се осъществи през интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН), в периода от 14 февруари до 16 май 2018 г.

  • 0

ПРОЕКТИ ЗА НОВА ТЕХНИКА ЗА МАЛКИ СТОПАНСТВА, С ОБЛЕКЧЕНИ УСЛОВИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ.

Кандидатствайте по Мярка 4.1.2 , купете си нова техника и си върнете до 80 % от извършения разход, възстановете обратно до 50 000 лв.
Мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по ТП за развитие на малки стопанства“ е инвестиционна мярка, предназначена за малки земеделски стопанства.
Мярката има за цел да подпомага малки земеделските производители, основно от секторите ЖИВОТНОВЪДСТВО, ОВОЩАРСТВО, ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО,ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ И МЕДИЦИНСКИ КУЛТУРИ и ПЧЕЛАРСТВО.
Предвижда се подпомагане на разходи за инвестиции в нови машини, оборудване, съоръжения,изграждане ремонт и подобряване на недвижимо имущество,общи разходи по проекта.
Дялът на съ-финансиране може да стигне до 80%
Размера на финансиране за един проект е между 5 000 и 50 000 лв,
Допустими за финансиране са проекти на кандидати, чийто стопанства са с икономически размер между 6000 и 8000 СПО ( около 10-15 дка зеленчуци или овошки, около 1-2 дка оранжерии с зеленчуци, 70-100 бр. кози или овце, 5-7 крави, 100-130 пчелни семейства, 20-30 дка маслодайна роза или 80-90 дка лавандула….).


За повече информация можете да посетите нашата Фейсбук страница: https://www.facebook.com/KiniConsult/


  • 0

КиниКонсулт ще Ви осигури достъп до безвъзмездно финансиране

Всяка година, в България, в сферата на селското стопанство, се разпределят по около два милиарда лева, под формата на различни финансови инструменти за подпомагане. Тези пари са тук, те съществуват, реални са и всяка година няколко десетки хиляди души получават достъп до тях. Мисията на КИНИКОНСУЛТ е да направи достъпа на тези средства до вас лесен и безпрепятствен, да ви съдействаме и помогнем да преодолеете различните бюрократични препятствия, като в крайна сметка Ви осигурим достъп до Европейско Финансиране.