Category Archives: Без категория

  • 0
субсидия 30 000 лв

Кандидатствай до Септември по мярка 6.3, вземи 30 000 лв

През Август и Септември се продължава приема по Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, със субсидия 30 000 лв.

Мярката е подходяща за регистрирани земеделски производители, започнали си да се занимават със селскостопанска дейност преди 31.12.2018 и разполагащи с около 10-15 дка зеленчук на открито, или 10-15 дка овошки, или 1-1,5 дка оранжерии, или до 120 кошера или до 100 овце или 70-80 кози или 7-8 крави… или комбинация. Приемът предстои през лятото на 2019 г., следващ прием може да има някъде през 2022-2023 г.
Приоритет вземат стопанствата с плодни овошки и ягодоплодни, зеленчукопроизводители, оранжерийни производители,производители от сектор и „Етерично – маслени култури“, животновъди с овце, кози, говеда, свине, някои видове птици, пчелни кошери. Приоритет взимат и стопанства, намиращи се на територията на планински райони, както и производители с интереси към биологичното производство
Първото плащане, в размер на 10 000 €, е при одобрение, а вторите 5000 €- след третата година при правилно изпълнение на целите, заложени в бизнес плана.

За консултация и подготовка на проект:

Киниконсулт- https://www.facebook.com/KiniConsult

0888357703- Станимир Кинигополус


  • 0

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО „ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г.

Мярката e насочена към развитие на бизнеса чрез подпомагането на инвестиции в развитие на услуги, производство, занаяти, които са неземеделски дейности и се изпълняват на територията на селските райони.
Минимален размер на разходи: 10 000 €.
Максимален размер на разходи: 600 000 €.
Максимален размер на помощта: 200 000 €.
Интензитет на помощта -50%.
Срок за изпълнение- 24 месеца /36 месеца при строителство
Краен срок за кандидатстване- 07 декември 2018 г.
Допустими по процедурата са дейности за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
– развитие на услуги във всички сектори на икономиката и др. Неземеделски дейности;
– производство на продукти, които не са резултат на земеделска/животновъдна дейност или първична преработка на такива;
– проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности).
Кой може да кандидатства?
Микропредприятия юридически лица или еднолични търговци, физически лица- регистрирани занаятчии, регистрирани съгласно Търговския закон или закона занаятите или закон или Закона за кооперациите, със седалище и адрес на управление (или клон) на територията на община от селските райони( за занаятчиите- физически лица, кандидатите следва да имат постоянен адрес на територията на община от селските райони);
Допустими Разходи:
1. Допустими за подпомагане са разходи за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони:
1.1. Изграждане или подобрения на недвижимо имущество;
1.2. Закупуване на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
1.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или подобрения на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности( не повече от 10 % от инвестиционните разходи, признават се стойности, на база на данъчна оценка);
1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район ( не повече от 10 % от инвестиционните разходи, признават се стойности, на база на данъчна оценка);
1.5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
1.6. Общи разходи, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост ( не повече от 12 % от инвестиционните разходи).

За повече информация, можете да се обръщате към нас наhttps://web.facebook.com/KiniConsult/


  • 0

Насърчаване на предприемачеството


По програмата са заложени два крайни срока, в зависимост от основната икономическа дейност на кандидатите. Първият краен срок е 05.09.2018. Вторият краен срок е 07.11.2018.
Допустими Разходи са
-Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване
-Разходи за възнаграждения и осигуровки на кандидата и назначения екип във фирмата
-Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи
-Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи ( ток, вода, телефон, интернет, други)
-Разходи за материали и консумативи
-Разходи за външни услуги
За подробности, можете да се обръщате към експертите ни на https://web.facebook.com/KiniConsult/


  • 0

Стартира приема по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

По мярката се финансират до 50 % от разходите за проекти извършване на инвестиции в производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции, свързани със закупуване или инсталиране на нови машини, съоръжения, специализирани транспортни средства (напр. хладилни) и оборудване земя и сгради, изграждане, и модернизиране на сгради и помещения свързани с производството (изпълнението на проекта), др. Размер на левовата равностойност на общите допустими разходи за един проект може да е между на 15 000 евро и 2 000 000 евро. Приемът ще се осъществи през интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН), в периода от 14 февруари до 16 май 2018 г.

  • 0

ПРОЕКТИ ЗА НОВА ТЕХНИКА ЗА МАЛКИ СТОПАНСТВА, С ОБЛЕКЧЕНИ УСЛОВИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ.

Кандидатствайте по Мярка 4.1.2 , купете си нова техника и си върнете до 80 % от извършения разход, възстановете обратно до 50 000 лв.
Мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по ТП за развитие на малки стопанства“ е инвестиционна мярка, предназначена за малки земеделски стопанства.
Мярката има за цел да подпомага малки земеделските производители, основно от секторите ЖИВОТНОВЪДСТВО, ОВОЩАРСТВО, ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО,ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ И МЕДИЦИНСКИ КУЛТУРИ и ПЧЕЛАРСТВО.
Предвижда се подпомагане на разходи за инвестиции в нови машини, оборудване, съоръжения,изграждане ремонт и подобряване на недвижимо имущество,общи разходи по проекта.
Дялът на съ-финансиране може да стигне до 80%
Размера на финансиране за един проект е между 5 000 и 50 000 лв,
Допустими за финансиране са проекти на кандидати, чийто стопанства са с икономически размер между 6000 и 8000 СПО ( около 10-15 дка зеленчуци или овошки, около 1-2 дка оранжерии с зеленчуци, 70-100 бр. кози или овце, 5-7 крави, 100-130 пчелни семейства, 20-30 дка маслодайна роза или 80-90 дка лавандула….).


За повече информация можете да посетите нашата Фейсбук страница: https://www.facebook.com/KiniConsult/


  • 0

КиниКонсулт ще Ви осигури достъп до безвъзмездно финансиране

Всяка година, в България, в сферата на селското стопанство, се разпределят по около два милиарда лева, под формата на различни финансови инструменти за подпомагане. Тези пари са тук, те съществуват, реални са и всяка година няколко десетки хиляди души получават достъп до тях. Мисията на КИНИКОНСУЛТ е да направи достъпа на тези средства до вас лесен и безпрепятствен, да ви съдействаме и помогнем да преодолеете различните бюрократични препятствия, като в крайна сметка Ви осигурим достъп до Европейско Финансиране.