инвестиции в земеделски стопанства 4.1

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Цели на подмярката:

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:

 • преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

 • насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

 • опазване на компонентите на околната среда;

 • спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

 • насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

 

Кой може да кандидатства по подмярка 4.1 ?

Допустимите кандидати са:

 • земеделски стопани;

 • признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

 • За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица

 

За какво може да се кандидатства по подмярка 4.1 ?

Финансова помощ се предоставя за:

 • инвестиции извършени от земеделски стопани в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;

 • инвестиции извършени от  признати групи или организации на производители, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

Растениевъдство

Животновъдство (включително непреработените продукти, получени в резултат на отглежданите по-долу животни)

1

Зърнено-житни култури

Говеда (крави) – всички видове, включително и за разплод

2

Зърнено-бобови култури

Биволи (биволици) – всички видове, включително и за разплод

3

Маслодайни култури

Овце – всички видове, включително и за разплод

4

Технически култури (с изключение на тютюн)

Кози – всички видове, включително и за разплод

5

Зеленчукови култури

Свине – всички видове, включително и за разплод

6

Медицински и ароматни култури

Коне – за месо, и коне от застрашени местни породи, включени за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

7

Медоносни и лечебни трайни насаждения

Зайци

8

Овощни култури (семкови, костилкови, орехоплодни, ягодоплодни, южни култури)

Птици (в т.ч. бройлери, кокошки носачки, пуйки, гъски, щрауси, пъдпъдъци, фазани)

9

Фуражни култури

Пчелни семейства

10

Лозя

Буби

11

Цветя

Охлюви

12

Семена и посадъчен материал

Калифорнийски червей

13

Гъби, включително диворастящи видове, специално отглеждани в земеделското стопанство на кандидата с цел продажба

Други селскостопански живи животни

14

Трюфели

15

Бързорастящи дървесни видове, използвани като биомаса за производство на биоенергия

16

Други живи растения

Допустимите за подпомагане непреработени земеделски продукти са:

!!  В рамките на ПРСР 2014-2020 допустим за подпомагане сектор е и памук !!

 

Недопустимите за подпомагане продукти са:

 • тютюн, риба и аквакултури

 • Продукти извън обхвата на Приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

 

Допустимите разходи са:

1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;

3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно приложение № 8 на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1, включително чрез финансов лизинг;

5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;

6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;

7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;

8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 4 на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1;

9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;

10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;

11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 12.

 

Колко е финансовото подпомагане ?

 • Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 • Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:

1. проекти, представени от млади земеделски стопани;

2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;

3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;

4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани.

 • Финансовата помощ се увеличава с 15 на сто за:

 1.  инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г.

 2. кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. към датата на кандидатстване по реда на тази наредба и към момента на подаване на заявка за плащане са одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

 • Финансовата помощ се увеличава с 20 на сто за:

 1.    проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица,    включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.

 2. Максималният размер на финансовата помощ за проект, подаден от кандидат земеделски стопанин и/или група/организация на производители и/или юридическо лице включващо от 6 до 10 члена, е не повече от 70 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 3. Максималният размер на финансовата помощ за проект, подаден от юридическо лице включващо над 10 члена, е не повече от 90 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

Размер на допустимите за подпомагане разходи:

 • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.

 • Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро.

 • Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 500 000 евро.

 • Максималният размер на допустимите разходи за изпълнение на интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро.

 • Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани, за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равно­стойност на 4 000 000 евро.

 • Максималният размер на общите допустими разходи за инвестиции в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани, за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 750 000 евро.

 • Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или признати групи/организации на производители, за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 5 000 000 евро.

 • Максималният размер на общите допустими разходи за инвестиции в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или признати групи/организации на производители, за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

 

Кой ще получи приоритет при кандидатстване ?

Приоритетите по подмярка 4.1 са:

 • Подпомагане на чувствителни сек­тори в земеделското производство

 • Подпомагане на биологичното про­изводство

 • Подпомагане на проекти, осигурява­щи допълнителна заетост

 • Подпомагане на проекти, представе­ни от млади земе­делски стопани

 • Подпомагане на кандидати с проек­ти на територията на селските райони в страната

 • Подпомагане на кандидати с проек­ти на територията на Северозападен район и/или райо­ни с природни и други ограничения

 • Подпомагане на проекти с инвести­ции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопан­ствата

 • Подпомагане на проекти с интег­риран подход и допринасящи за насърчаване на ко­оперирането между производителите

 • Подпомагане на проекти с инвес­тиции, свързани с опазване на околната среда (включително тех­нологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стан­дартите на ЕС