малки стопанства 6.3

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Цели на подмярката:

 • Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите, към които е насочена подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“:

 • икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици;

 • подобряване на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени;

 • ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките стопанства.

 1. Кой може да кандидатства по подмярка 6.3 ?

Допустимите кандидати са:

 • физически лица;

 • еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;

 • кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите

 3. Кои са допустимите за подпомагане дейности?

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ не е инвестиционна, т.е. не е обвързана с пряко финансиране на инвестиционни разходи, а е насочена към подпомагане процеса на устойчиво развитие и растеж на вече съществуващи малки земеделски стопанства.

4. Колко е финансовото подпомагане ?

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро, разпределени на две плащания както следва:

 • първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – извършва се след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;

 • второ плащане в размер на левовата равностойност на 5 000 евро – извършва се когато след проверка РА установи коректното изпълнение на бизнес плана.

Кандидатът сам определя крайната дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана;

Бизнес планът трябва да доказва:

 •  жизнеспособността на земеделското стопанство;

 •  най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение:

а) увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо началния размер с най-малко левовата равностойност на 2 000 евро, измерен в СПО и/или

б) увеличаване на обработваемата площ в стопанството с най-малко 20 на сто в т.ч. на площта със засетите / засадени култури спрямо датата на кандидатстване (само за изцяло растениевъди стопанства) и/или

в) увеличаване броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) с най-малко 20 на сто спрямо животните към датата на кандидатстване (само за изцяло животновъдни стопанства) и/или

г) увеличаване на обработваемата площ в стопанството с най-малко 20 на сто в т.ч. площта на засетите/засадените култури спрямо датата на кандидатстване и увеличаване броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) с най-малко 20 на сто спрямо животните към датата на кандидатстване (за смесени стопанства);

 • най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение достигане на съответствие с приложимите Стандарти на Европейския съюз, отнасящи се до подпомаганите дейности по отношение на съответните ветеринарни и фитосанитарни изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд;

 • че кандидата физическо лице, собственика на предприятието на кандидата ЕТ, собственика/собствениците на капитала на юридическото лице, члена на кооперацията избран за председател е поел ангажимент не по-късно от подаване на заявка за второ плащане да бъде преминато обучение, включващо най-малко 18 учебни часа по основните проблеми на опазване на околната среда в земеделието.;

 • че кандидатът ще поддържа размер на стопанството не по-малък от размера, с който е кандидатствал и е бил одобрен и е подписал договор за предоставяне на финансова помощ, измерен в СПО, за периода от датата на подаване на заявлението за подпомагане до осъществяване на планираното увеличение по ал. 1, т. 2;

 • трябва да съдържа описание на периодите от съответната стопанска година, в която кандидатът планира да извърши засаждане/засяване на земеделските култури за целия период на изпълнението му, както и информация за минималния брой на растенията на единица площ;

 • видовете дейности и/или инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, включени в бизнес плана трябва да съответстват на конкретната дейност на стопанството;

 • задължително включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи необходима/и за нуждите на стопанството.

5. Кой ще получи приоритет при кандидатстване ?

Приоритет получават:

 • Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство” – едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели, „Плодове и зеленчуци” и „Етерично – маслени култури“;

 • Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91;

 • Проекти на земеделски стопанства в планински райони;

Съответствието с критериите за подбор се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно заявлението и приложените към него документи.