подкрепа на неземеделски дейности 6.4

Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности по мярка 6.4 от ПРСР 2014-2020 е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селата в България. Насърчаването на инвестиционните дейности ще подпомогне създаването на заетост и ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности.

 

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;

 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 

Кой може да кандидатства:

 • Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

 • Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район (населени места към общини с до 30 000 ефективно живущи) ВИЖ ТУК АКТУАЛЕН СПИСЪК С НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНИТE В БЪЛГАРИЯ

 

Допустими разходи:

 • Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

 • Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

 • Общи разходи, свързани с хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост, които могат да са максимум 12% от стойността на целия проект;

 • Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

 • Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

 • Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Условия за допустимост:

 • Инвестицията да се осъществява в селски район;

 • Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;

 • Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;

 • Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;

 • Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.

При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.

Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планински курорти с развит масов туризъм. Населените места с развит масов туризъм и курортните комплекси са посочени в Приложение № 16.

Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието.

Проекти за производство на  биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници (например: не са отглеждани върху терени с голямо значение за биоразнообразието, с високи въглеродни запаси, не са добити от суров материал, отглеждан на земя, която е била торфище, водят като резултат при потреблението на произведените от тях биогорива и течни горива от биомаса до намаляване на емисиите на парникови газове, са отглеждани в съответствие с чл. 38 Закона за енергията от възобновяеми източници).

С цел по-ефективно прилагане на програмата Управляващият орган, след консултации с Комитета по наблюдение, ще може да ограничава вида на допустимите дейности за определени приеми (целеви приеми).

С предимство са:

 • Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“,  в т. ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС;

 • Проекти, включващи иновации;

 • Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм;

 • Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;

 • Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване;

 • Кандидати, одобрени по подмярка „Стартова помощ за неземеделски дейности“;

 • Проекти на тютюнопроизводители;

 • Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии);

 • Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и/или Северен централен район).

Чрез критериите се цели и подпомагане на проекти с по-висока добавена стойност и създаващи нови работни места:

 • Проекти за производствени дейности;

 • Проекти, създаващи работни места.

 

Финансиране:

До 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 200 000 евро.

В случай на интегриран проект, разходите за неземеделската дейност не следва да надвишават посочените максимални стойности.