преработка на селскостопански продукти 4.2

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Цели на подмярката:

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

 1. по-добро използване на факторите за производство;

 2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

 3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

 4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);

 5. подобряване опазването на околната среда.

Кой може да кандидатства по подмярка 4.2?

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:

 1. земеделски стопани;

 2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 – 2020 г.;

 3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2;

Кандидатите по т. 1, 2 и 3 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

За какво може да се кандидатства по подмярка 4.2?

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции, свързани с:

1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;

4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 3 от Наредба №20 от 27.10.2015 г.;

5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;

6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8 от Наредба №20 от 27.10.2015 г., включително чрез финансов лизинг;

8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;

9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

 1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

 2. месо и месни продукти;

 3. плодове и зеленчуци, включително гъби;

 4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

 5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

 6. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

 7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

 8. готови храни за селскостопански животни (фуражи);

 9. гроздова мъст, вино и оцет.

Недопустимите за подпомагане дейности, които са:

 1. включени в оперативните програми на кандидати – организации на производители на плодове и зеленчуци съгласно Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (обн., ДВ, бр. 42 от 2007 г.);

 2. допустими за подпомагане по чл. 1 от Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм., бр. 60 и 89 от 2014 г.) за производството на лозаро-винарски продукти по приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки;

 3. свързани с производството и съхранението на маслиново масло и трапезни маслини;

 4. подпомагани по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г. относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82 (OB L 314, 30 ноември 2005 г.);

 5. свързани с преработка и/или маркетинг на риба и рибни продукти.

 Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ за одобрени проекти е от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи проекти, представени от , а проекти, представени от , финансовата помощ е от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Размер на допустимите за подпомагане разходи:

 • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.

 • Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат, е левовата равностойност на 3 000 000 евро.

 • Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители по чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба №20 от 27.10.2015 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат, е левовата равностойност на 3 000 000 евро.

 • Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да надвишава размера, посочен в ал. 2 и 3 от Наредба №20 от 27.10.2015 г., за кандидатите и/или ползвателите по чл. 7, ал. 1, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

Кой ще получи приоритет при кандидатстване?

Приоритетите по подмярка 4.2 са свързани с извършването на инвестиции:

 1. за преработка на суровини от чувствителни сектори съгласно приложение № 5, измерени в тон;

 2. за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост;

 3. за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса;

 4. за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти;

 5. насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост;

 6. чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони;

 7. изпълнявани в Северозападния район.