Какво предлагаме

Основните продукти и услуги, предлагани от нас са в следните области:

 

1. Идентифициране и разработване на проектни предложения с възможност за финансиране от европейски фондове

 • Наблюдение и информация по Оперативните програми – идентифицират се възможностите за кандидатстване на община или фирма за осъществяване (изпълнение) на заложените дейности в Общинския план за развитие или Бизнес плана/стратегията на компанията;

 • Консултантски услуги по подбор на програма и генериране на проектна идея.

2.    Подготовка на проектни предложения

 • Окомплектоване и изработване на предварителни и съпътстващи проектни документи: правни, счетоводни, технически, банкови и др.;

 • Изработване на технически задания,  осигуряване разработването на работни проекти, Feasibility studies, обосновки и анализи, научни разработки, екологични оценки, геологични проучвания и др.;

 • Изготвяне на проектно предложение и попълване на  проектни формуляри.

3.    Контрол на качеството на проектното предложение

 • В случай, че община или фирма разработи проектно предложение със собствен ресурс, Дружеството предоставя експертна помощ по оценка качеството на подготвените документи непосредствено преди подаването им и предлага съответните корекции за повишаване конкурентността на проекта.

4.    Консултации по финансиране на европейски проекти

 •  Изготвяне на финансови схеми и бюджети на проекти

 •  Консултации по финансовата координация на проекта.

5.    Управление на проекти 

 • След одобряване на проекта и подписване на договор с Управляващия орган  на съответната Оперативна програма. Дружеството се ангажира с управлението на проекта, като по този начин е готово да подпомогне успешното изпълнение на дейностите до окончателното им приключване и отчитане.

Дружеството изпълнява следните основни дейности в областта на проектния мениджмънт:

 • Формиране на екипи;

 • Изработване на планове и графици за работа;

 • Контрол на дейностите и разходно-оправдателните документи (разработване на вътрешна система за оценка на проекта, мониторинг);

 • Организиране и помощ при провеждането на Обществени поръчки /Изготвяне на тръжни досиета, технически задания и др. документи, провеждане и контрол на обществени поръчки/;

 • Експертна помощ при сключването на договори с подизпълнители;

 • Помощ при изготвяне на тримесечни, междинни, финални и др. финансови и технически отчети към съответните институции, отговорни за управлението на дадена Оперативна програма.

 

киниконсулт, консултант европейски програми, земеделие, пловдивкиниконсулт, консултант европейски програми, земеделие, пловдив, kini consult, euro programs, Plovdivкиниконсулт, консултант европейски програми, земеделие, пловдив, kini consult, euro programs, Plovdiv