Насърчаване на предприемачеството


По програмата са заложени два крайни срока, в зависимост от основната икономическа дейност на кандидатите. Първият краен срок е 05.09.2018. Вторият краен срок е 07.11.2018.
Допустими Разходи са
-Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване
-Разходи за възнаграждения и осигуровки на кандидата и назначения екип във фирмата
-Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи
-Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи ( ток, вода, телефон, интернет, други)
-Разходи за материали и консумативи
-Разходи за външни услуги
За подробности, можете да се обръщате към експертите ни на https://web.facebook.com/KiniConsult/