Стартира приема по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

По мярката се финансират до 50 % от разходите за проекти извършване на инвестиции в производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции, свързани със закупуване или инсталиране на нови машини, съоръжения, специализирани транспортни средства (напр. хладилни) и оборудване земя и сгради, изграждане, и модернизиране на сгради и помещения свързани с производството (изпълнението на проекта), др. Размер на левовата равностойност на общите допустими разходи за един проект може да е между на 15 000 евро и 2 000 000 евро. Приемът ще се осъществи през интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН), в периода от 14 февруари до 16 май 2018 г.