СТАРТИРА ПРИЕМ ПО „ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г.

Мярката e насочена към развитие на бизнеса чрез подпомагането на инвестиции в развитие на услуги, производство, занаяти, които са неземеделски дейности и се изпълняват на територията на селските райони.
Минимален размер на разходи: 10 000 €.
Максимален размер на разходи: 600 000 €.
Максимален размер на помощта: 200 000 €.
Интензитет на помощта -50%.
Срок за изпълнение- 24 месеца /36 месеца при строителство
Краен срок за кандидатстване- 07 декември 2018 г.
Допустими по процедурата са дейности за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
– развитие на услуги във всички сектори на икономиката и др. Неземеделски дейности;
– производство на продукти, които не са резултат на земеделска/животновъдна дейност или първична преработка на такива;
– проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности).
Кой може да кандидатства?
Микропредприятия юридически лица или еднолични търговци, физически лица- регистрирани занаятчии, регистрирани съгласно Търговския закон или закона занаятите или закон или Закона за кооперациите, със седалище и адрес на управление (или клон) на територията на община от селските райони( за занаятчиите- физически лица, кандидатите следва да имат постоянен адрес на територията на община от селските райони);
Допустими Разходи:
1. Допустими за подпомагане са разходи за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони:
1.1. Изграждане или подобрения на недвижимо имущество;
1.2. Закупуване на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
1.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или подобрения на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности( не повече от 10 % от инвестиционните разходи, признават се стойности, на база на данъчна оценка);
1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район ( не повече от 10 % от инвестиционните разходи, признават се стойности, на база на данъчна оценка);
1.5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
1.6. Общи разходи, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост ( не повече от 12 % от инвестиционните разходи).

За повече информация, можете да се обръщате към нас наhttps://web.facebook.com/KiniConsult/