Финансиране за сгради и техника за преработка на собствена селскостопанска продукция

До 23. 12. 2019 ще продължи приема по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от селската програма. Допустими са разходи до 146 000 лв за проект, финансира се 60 % от проекта.
Подходящите кандидати са от секторите животновъдство, плодове и зеленчуци, етерично-маслени и лекарствени култури.
По схемата се финансира инвестиции в изграждане на малки по мащаб преработвателни мощности, насочени към преработката на собствена селскостопанска продукция. Допустими за финансиране са мобилни и фиксирани преработвателни съоръжения (мандри) ,оборудване в пчеларския сектор, съоръжения, преработващи етерично маслени и лекарствени култури до крайни продукти, машини, оборудване и съоръжения за консервиране на плодове и зеленчуци.