СТАРТИРА ПРИЕМ ПО „ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г.

Мярката e насочена към развитие на бизнеса чрез подпомагането на инвестиции в развитие на услуги, производство, занаяти, които са неземеделски […]

Read more →

Стартира приема по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

По мярката се финансират до 50 % от разходите за проекти извършване на инвестиции в производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга […]

Read more →